taryfy za wodę i ścieki

 

TARYFY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE MIASTA I GMINY CHODZIEŻ
W LATACH 2023 - 2026

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
dla Odbiorców na terenie Miasta Chodzież

taryfa 2023-2026
do pobrania

wyciąg z taryfy
28-12-2023 - 27-12-2024

  

:: :: ::

 

 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
dla Odbiorców na terenie Gminy Chodzież

taryfa 2023-2026
do pobrania
wyciąg z taryfy
28-12-2023 - 27-12-2024

 

:: :: ::

 

Taryfy obowiązujące NA TERENIE MIASTA I GMINY CHODZIEŻ
w LATACH 2021 - 2023

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
dla Odbiorców na terenie Miasta Chodzież

taryfa 2021-2023
do pobrania
objaśnienia do ogłoszenia taryf

  

:: :: ::

 

 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
dla Odbiorców na terenie Gminy Chodzież

taryfa 2021-2023
do pobrania
objaśnienia do ogłoszenia taryf

 

:: :: ::


TARYFA OBOWIĄZUJĄCA na terenie Gminy Margonin
W okresIE od 12.02.2020 do 12.02.2023

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę
na terenie Gminy Margonin, sołectwa: Adolfowo-Studźce, Radwanki

decyzja o zatwierdzeniu taryf
do pobrania

taryfa 2020 - 2023
do pobrania

wyciąg z taryfy
12-02-2020 - 11-02-2021

 Ceny i stawki opłat OBOWIĄZUJĄCE na terenie Gminy Margonin W okresIE od 28.09.2018 do 28.03.2020

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie Gminy Margonin, sołectwa: Adolfowo-Studźce, Radwanki

do pobrania

 

 :: :: ::

 

Taryfy obowiązujące w okresie od 26.05.2018 do 26.05.2021

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
dla Odbiorców na terenie Miasta Chodzież

taryfa 2018-2021
do pobrania
objaśnienia do ogłoszenia taryf
do pobrania
warunki stosowania taryf
do pobrania

wyciąg z taryf 2018-2019

wyciąg z taryf 2019-2020

wyciąg z taryf 2020-2021

  :: :: ::

 

 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
dla Odbiorców na terenie Gminy Chodzież

taryfa 2018-2021
do pobrania
objaśnienia do ogłoszenia taryf
do pobrania
warunki stosowania taryf
do pobrania

wyciąg z taryf 2018-2019

wyciąg z taryf 2019-2020

wyciąg z taryf 2020-2021

 


 

Taryfy obowiązujące w okresie od 01.05.2017 do 30.04.2018

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
dla Odbiorców na terenie Miasta Chodzież

wyciąg z taryfy 2017-2018
taryfa 2017-2018 do pobrania

  :: :: ::

 

 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
dla Odbiorców na terenie Gminy Chodzież

wyciąg z taryfy 2017-2018
taryfa 2017-2018 do pobrania

  :: :: ::

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych dla taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

tabela z opłatami za przekroczenie 2017-2018

 


 

Taryfy obowiązujące w okresie od 01.05.2016 do 30.04.2017

 Podstawowe terminy użyte w tabelach:

1. Opłata abonamentowa - stawka opłaty abonamentowej jest to kwota wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, wyliczona dla odbiorcy usług za okres miesięczny, którą odbiorca jest obowiązany zapłacić Spółce.

2. Wodomierz główny - przyrząd pomiarowy znajdujący się na każdym przyłączu wody.

3. Wodomierz dodatkowy - wodomierz mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej (np. podlicznik ogrodowy).

4. Wodomierz dodatkowy - lokalowy - wodomierz zainstalowany w budynku wielolokalowym: przy punkcie czerpalnym wody, w lokalu mieszkalnym lub użytkowym oraz wodomierz (podlicznik) na prowadzenie działalności.

Uwagi dodatkowe:

1. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

2. Opłata ponoszona przez Odbiorcę jest sumą: opłaty zmiennej (ilość m3 x cena za m3) i odpowiedniej stałej opłaty abonamentowej (dla Odbiorców korzystających wyłącznie ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub wyłącznie ze zbiorowego odprowadzania ścieków) bądź sumy opłat abonamentowych (dla Odbiorców korzystających równocześnie ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków).

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
dla Odbiorców na terenie Miasta Chodzież

wyciąg z taryfy 2016-2017
taryfa 2016-2017 do pobrania

 :: :: ::

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
dla Odbiorców na terenie Gminy Chodzież

wyciąg z taryfy 2016-2017
taryfa 2016-2017 do pobrania

  :: :: ::

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych dla taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

tabela z opłatami za przekroczenie 2016-2017

 

Realizacje MWiK Chodzież