Zasady zawierania umów

Zasady zawierania umów o zaopatrzenia w wodę
i/lub odprowadzanie ścieków

Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej na piśmie między usługodawcą - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. przy ul. Kochanowskiego 29 w Chodzieży, a Odbiorcą usług.

Spółka zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem, użyczenie) do którego ma być dostarczana woda i/lub z którego mają  być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

W budynkach wielolokalowych umowa zawierana jest z ogółem współwłaścicieli lub zarządcą nieruchomości lub osobą upoważnioną przez większość współwłaścicieli (czynności w zakresie zwykłego zarządu) lub upoważnioną (wyznaczoną) sądownie, a także na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych z Korzystającym z lokalu.

Dokumenty  potrzebne do zawarcia umowy:

1. Pisemny wniosek o zawarcie umowy.

2. Dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem identyfikacyjnym PESEL.

3. Jeden z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością, która ma być, lub jest przyłączona do sieci:

  • wypis z ewidencji gruntów,
  • odpis z księgi wieczystej,
  • umowa najmu, dzierżawy, użyczenia lub innego tytułu uprawniającego do władania nieruchomością.

Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne prowadzące  działalność gospodarczą są zobowiązane ponadto do przedłożenia Dostawcy:

  • Nr KRS, NIP, a dla podmiotów zarejestrowanych w CEIDG- NIP.
  • pisemne pełnomocnictwo wraz ze wskazaniem osób do reprezentacji o ile nie wynika to z dokumentów  wymienionych  wyżej.

Jeżeli nastąpi zmiana właściciela nieruchomości lub utrata przez Odbiorcę z innych przyczyn tytułu prawnego do nieruchomości,  należy wypowiedzieć zawartą umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z Odbiorcami określa regulamin  dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Realizacje MWiK Chodzież