historia przedsiębiorstwa

U zarania dziejów Chodzieży mieszkańcy miasta czerpali wodę z okolicznych jezior, strug, a potem ze studni. Wzmianki o pierwszych studniach publicznych, zakładanych dla zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. Wiadomo, że na przełomie wieków XIX i XX było ich 12.

Zła jakość wody i pogorszenie się warunków sanitarnych w mieście skłoniły ówczesnego burmistrza Dembecka do wystąpienia w roku 1903 z projektem budowy wodociągu i kanalizacji. W związku ze sprzeciwami ludności inicjatywa musiała poczekać kolejnych 5 lat. W roku 1908 miasto przystąpiło do budowy wodociągu na własny koszt. Miejski Zakład Wodociągowy został zlokalizowany przy drodze prowadzącej do Stróżewic i uruchomiony pod koniec stycznia 1913 r. Zbiornik retencyjny wody czystej znajdował się na wzniesieniu w lesie w okolicy dzisiejszej ul. Strzeleckiej. Wodociągi czerpały wodę z 5 studni artezyjskich.

c_400_300_16777215_0_0_images_historia_mwik001.jpg

Długość miejskiej sieci wodociągowej do 1933 roku wynosiła 8 975 m. W tymże roku magistrat z Funduszu Pracy otrzymał kredyt w wysokości 40 tys. zł. na jej modernizację i rozbudowę. Otrzymane środki pozwoliły podłączyć do sieci 2 649 m nowych przewodów. Instalacje założone zostały na ulicach: Budzyńskiej (435 m), Buczkowskiej (550 m), Zdrojowej (360 m), Leśnej (300 m), Ujskiej (355 m), Chopina (412 m) i Traugutta (237 m) w okresie od kwietnia do końca grudnia 1934 roku. Po zakończeniu tej inwestycji długość miejskiej sieci wodociągowej wyniosła 11 475 m.

Ścieki sanitarne z miasta odprowadzano do mechanicznej oczyszczalni zlokalizowanej za rzeźnią miejską, w sąsiedztwie obecnej ul. Zwycięstwa. Składała się ona ze specjalnych urządzeń systemu Imhoffa. W 1934 roku długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 10 300 m. Ściek po oczyszczeniu odprowadzany był do rzeki Bolemki wypływającej z Jeziora Miejskiego.

Od momentu powstania zakładu chodzieskich wodociągów aż do końca ubiegłego stulecia przedsiębiorstwo wielokrotnie zmieniało nazwę. W pierwszych latach XXI wieku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja stały się spółką z o.o. prawa handlowego. W tym okresie ich jedynym właścicielem była Gmina Miejska w Chodzieży. W roku 2005 do spółki przystąpiła Gmina Chodzież, co spowodowało zwiększenie zasięgu terytorialnego świadczonych przez MWiK usług. Spółka przejęła obsługę ujęć wody we wsiach: Podanin, Stróżewo, Nietuszkowo, Konstantynowo i Cisze wraz ze stacjami uzdatniania wody.

c_400_300_16777215_0_0_images_historia_mwik010.jpg

W skład miejsko-gminnego systemu wodociągów wchodzą również: zbiorniki wody pitnej o łącznej pojemności 2600 m3, 6 stacji podwyższania ciśnienia oraz blisko 190 km wodociągowej sieci magistralnej i rozdzielczej w zakresie średnic od 80 do 250 mm. Całość układu zaopatrzenia w wodę jest zdalnie sterowana i monitorowana przy pomocy systemu komputerowego, który znajduje się w dyspozytorni MWiK przy ul. Kochanowskiego.

Obecnie woda dla zaopatrzenia mieszkańców miasta Chodzieży pobierana jest z 22 studni głębinowych. Ich łączna zdolność produkcyjna to około 9000 m3 na dobę. Z uwagi na dużą zawartość manganu i żelaza woda surowa oczyszczana jest w 5 stacjach uzdatniania: w Chodzieży przy ul. Podgórnej (uruchomiona w roku 1992, zmodernizowana w roku 2014) i Traugutta (uruchomiona w roku 1999) oraz wsiach: Podanin (zmodernizowana w roku 2014), Konstantynowo i Cisze.

c_400_300_16777215_0_0_images_historia_mwik008.jpg

Odbiór ścieków z terenu miasta i gminy Chodzież możliwy jest dzięki istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (o zakresie średnic od 160 do 2000 mm) i ciśnieniowej (tłocznej o zakresie średnic od 63 do 160 mm) o łącznej długości ponad 140 km oraz systemowi ponad 110 przepompowni ścieków objętych centralnym systemem sterowania i monitoringu.

c_400_300_16777215_0_0_images_historia_mwik003.jpg

Ścieki sanitarne kierowane są do, jedynej pracującej obecnie na terenie aglomeracji Chodzież, oczyszczalni w Studzieńcu. Oczyszczalnia została uruchomiona w roku 1999 i zastąpiła funkcjonującą dotąd oczyszczalnię mechaniczną przy ul. Zwycięstwa, zbudowaną jeszcze w latach 1912 - 1913. W dalszej kolejności możliwe stało się wyłączenie 6 nieefektywnych lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Chodzież. W celu spełnienia rosnących wymagań prawnych w zakresie jakości ścieków oczyszczonych, oczyszczalnia w latach 2012 - 2014 poddana została modernizacji, dzięki czemu zapewniono wysoką redukcję zanieczyszczeń mechanicznych oraz związków azotu i fosforu.

c_400_300_16777215_0_0_images_historia_mwik006.jpg

Ścieki sanitarne kierowane są do, jedynej pracującej obecnie na terenie aglomeracji Chodzież, oczyszczalni w Studzieńcu. Oczyszczalnia została uruchomiona w roku 1999 i zastąpiła funkcjonującą dotąd oczyszczalnię mechaniczną przy ul. Zwycięstwa, zbudowaną jeszcze w latach 1912 - 1913. W dalszej kolejności możliwe stało się wyłączenie 6 nieefektywnych lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Chodzież. W celu spełnienia rosnących wymagań prawnych w zakresie jakości ścieków oczyszczonych, oczyszczalnia w latach 2012 - 2014 poddana została modernizacji, dzięki czemu zapewniono wysoką redukcję zanieczyszczeń mechanicznych oraz związków azotu i fosforu.

c_400_300_16777215_0_0_images_historia_mwik007.jpg

Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, które od 100 lat świadczą chodzieskie wodociągi, przyczyniają się do wzrostu komfortu życia mieszkańców oraz poprawy ochrony środowiska. O jakości tych usług, nie decydują tylko coraz lepsze i nowocześniejsze urządzenia ale przede wszystkim realizujący je ludzie.

::  ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::

 

Tak zmieniała się nazwa zakładu:

1914 – 1939
Miejski Zakład Wodociągowy

1939 – 1945 
Wasserwerk Kolmar

1945 – 1971 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
(podlegało pod Wojewódzki Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej)

1972
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1974
Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1976
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pile Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1.07.1983
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Pile

31.05.1991
Zakład Rejonowy Chodzież, Oddział Margonin i Szamocin

1.06.1991
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1.01.2000
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

::  ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::  ::

 

Foto ciekawostki:

c_140_200_16777215_0_0_images_historia_mwik011.jpg   c_140_200_16777215_0_0_images_historia_mwik002.jpg   c_140_200_16777215_0_0_images_historia_mwik012.jpg   c_140_200_16777215_0_0_images_historia_mwik014.jpg

  

Realizacje MWiK Chodzież