Komunikat dla Klientów i Kontrahentów o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej: RODO) niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży, ul. Jana Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046107, NIP 764-21-91-608, zwaną dalej Administratorem Danych Osobowych (ADO).
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Krzysztof Ślósarski tel. kontaktowy + 48 504 706 540 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO w celu należytego świadczenia usług przez MWiK sp. z o.o. w Chodzieży, wynikających z Umowy Spółki, z zapisów ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), a także w celu należytej realizacji zawartych umów dostaw/usług/robót budowlanych oraz w celu marketingu własnych produktów lub usług MWiK sp. z o.o. w Chodzieży, a także dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, ponadto mogą być przetwarzane również w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się po obiektach MWiK sp. z o.o. w Chodzieży (Miejska Oczyszczalnia Ścieków Studzieniec Łęg oraz Stacja Uzdatniania Wody w Podaninie), ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić MWiK sp. z o.o. w Chodzieży na szkodę (monitoring wizyjny). Cele, zakres oraz sposób zastosowania ww. monitoringu są dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie MWiK sp. z o.o. Chodzież oraz na stronie internetowej - www.mwik.pl w zakładce „RODO”.
 4. Prawnie uzasadnionymi interesami MWiK Chodzież w zakresie przetwarzania danych osobowych Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy jest konieczność realizacji swoich podstawowych zadań na podstawie Umowy Spółki.
 5. Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy są udostępniane następującym odbiorcom danych - Krajowemu Rejestrowi Długów oraz mogą być udostępniane następującym odbiorcom danych - innym podmiotom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenie roszczeń z tytułu zalegania z opłatami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków lub z tytułu świadczenia innych usług przez MWiK sp. z o.o. w Chodzieży, o których mowa w Umowie Spółki oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji związanej z realizacją umowy/zlecenia, w tym faktur. Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 6. Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. do czasu zakończenia świadczenia usługi przez MWiK sp. z o.o. w Chodzieży na rzecz Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy, a w przypadku braku zapłaty za zrealizowaną usługę aż do zakończenia postępowania sądowego i uprawomocnienia się orzeczenia sądowego, nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 r. poz. 1025 ze zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.).
 8. Odbiorcy usług/Klientowi/Wykonawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości prawidłowego wykonywania przez ADO obowiązków ustawowych lub umownych związanych z wykonywaną na Państwa rzecz usługą.
 10. Odbiorca usług/Klient/Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 11. Podanie przez Odbiorcę usług/Klienta/Wykonawcę danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępnienia danych przez Odbiorcę usług/Klienta/Wykonawcę spowoduje konieczność rozwiązania umowy/zlecenia świadczenie usług pomiędzy MWiK sp. z o. o w Chodzieży a Odbiorcą usług/Klientem/Wykonawcą.
 12. Dane osobowe Odbiorcy usług/Klienta/Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez MWiK sp. z o.o. w Chodzieży, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy/zlecenia.

dostępność cyfrowa

 

informacja
o przetwarzaniu
danych
osobowych

Realizacje MWiK Chodzież